Ky kurs ka për qëllim t’u jap studentëve njohuri bazë mbi multimediat, krijimin, përpunimin dhe përdorimin e tyre në ndihmë të procesit mësimor. Gjithashtu studentët do të njihen me sistemet interaktive bashkëkohore që përdoren në ndihmë të mësimdhënies (programi Moodle). Kursi ka një orientim praktik, duke u mundësuar studentëve të njihen konkretisht me veglat dhe programet që përdoren në jetën e përditshme.