Njohuritë e përdorimit të kompjuterit dhe internetit sot janë domosdoshmëri në çdo fushë të jetës. Kjo lëndë u jep mundësinë studentëve të përforcojnë njohuritë e mëparshme dhe të fitojnë njohuri dhe aftësi të reja. Në temat e trajtuara do të njihemi me konceptet bazë të TIK-ut, si hardware, software, rrjetat kompjuterike dhe interneti, siguria e të dhënave, programimi dhe algoritmika, etj. Një objektiv tjetër thelbësor i këtij kursi është edhe njohja me disa nga programet dhe shërbimet më të përdorshme në ditët e sotme.