Në këtë kurs studentët do të njihen me bazat dhe konceptet e sistemeve të operatimit, çfarë janë, si punojnë, problemet që zgjidhin etj. Seminaret do fokusohen te zbatimi në praktikë i këtyre koncepteve te sistemi i operimit UNIX/Linux/Android. Laboratorët dhe detyrat do tu mundësojnë studentëve të mësojnë dhe praktikojnë komanda të thjeshta dhe të përparuara të sistemit Linux, krijimin e skripteve, etj.