Lenda Biz 433 zhvillohet ne MBA. Shumë çështje në biznesin ndërkombëtar  si teoritë ekonomike, politikat qeveritare, strategjitë e biznesit, dhe organizmi i biznesit janë komplekse ne kushtet e globalizmit. Organizimi i biznesit ndërkombetar, strategjitë, menaxhimi materialeve dhe marketingu në tregun global janë objekt studimi edhe për një mirëmenaxhim financiar. Objekt diskutimi do të jetë edhe efekti i bizneseve ndërkombëtar në bilancet e pagesave dhe në mënyrat e financimit.