Kursi fillon me nje pershkrim te shkurter mbi evoluimin e burimeve njerezore. Objektiv i kursit eshte thellimi mbi te tre shtyllat e HRM duke  perzgjedhur punonjes sa me te kualifikuar, maksimizimin e kontributit te punonjesve si dhe marredheniet e punes ne dimensionet e administrates publike. Njekohesisht objekt i diskutimit do te jene edhe nocione bashkekohore si: kapitali human,menaxhimi i njohurive,zhvillimi i burimeve njerezore, karriera ne administrate, perdorimi IT, produktiviteti, migrimi, mobbing ne pune, cilesia ne administraten publike etj.

Burokracia dhe decentralizimi jane dy ceshtje shume te rendesishme te administrates publike mbi te cilat do te thellohemi dhe diskutojme pergjate kursit.