Lënda trajton sfidat e sistemeve te menaxhimit te informacionit. Problematika e shqyrtuar: menaxhimi i informacionit, hardware, software, networket si edhe sistemet e marrjes e vendimeve kontribojne ne rritjen e vleres se firmes si edhe ne krijimin e avantazheve konkuruese.Investigimi i sistemeve, permiresimit se cilesise se tyre si edhe siguria e sistemeve jane sfida aktuale me te cilat perballen profesionistet e bizneseve.